Uslovi garancije

Garantni rok počinje da teče od trenutka kupovine od strane prvog krajnjeg korisnika. Trajanje garancije je naznačeno na prvoj stranici garantnog lista. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe 24 meseca od kupovine robe. Za robu čiji je period saobraznosti duži od 24 meseca, prodavac izdaje garantni list dobavljača. Garancija važi na teritoriji Republike Srbije na lokaciji označenoj na garatnom listu.

Prodavac garantuje da će uređaj ispravno funkcionisati u skladu sa svim navedenim tehničkim podacima i osobinama u garatnom roku. U slučaju opravdane reklamacije u garatnom roku uređaj će biti popravljen u ovlašćenom servisu u roku ne dužem od 45 dana od dana prijema uređaja od krajnjeg korisnika (kupca) na navedenoj lokaciji. Zamenu uređaja vršimo u slučajevima kada se uređaj ne može popraviti. Davalac garancije preuzima na sebe troškove otklanjanja kvara i troškove rezervnih delova.

Mobil sistem ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke i programe na telefonima koji se servisiraju niti eventualne direktne ili indirektne gubitke/troškove nastale usled gubitka podataka. Tablet ili mobilni telefon se vraća u prvobitno (fabričko) stanje sa licenciranim operativnim sistemom ili bez operativnog sistema. Zamenjeni neispravni delovi prelaze u vlasništvo davaoca garancije.

Uređaji sa LCD ekranom ne podležu zameni u garatnom roku ukoliko imaju nekoliko neispravnih piksela po specifikaciji proizvođača. Svi uređaji sa LCD ekranom minimalno zadovoljavaju klasu II po ISO 13406-2 standardu. Smatra se da ovakvi uređaji zadovoljavaju saobraznost robe po članu 51. Tačka3. Zakona o zaštiti potrošača Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije broj 73/2010). Dobijanjem ovog garatnog lista smatra se da je kupac upoznat i saglasan sa svim detaljima garantnih uslova.

Za eventualne sporove vezane za ovu garanciju nadležan je sud u Boru.

Obaveze kupca

Kupac je obavezan da prilikom kupovine proveri kompletnost i fizičku neoštećenost uređaja.
Kupac je obavezan da se striktno pridržava uputstva za upotrebu.
Kupac je dužan da obezbedi normalne radne uslove za uređaj (temperature, prašina, vodena para, napajanje itd.) koji se mogu očekivati za rad istih i sličnih uređaja. U slučaju nepoznavanja ovih uslova kupac može konsultovati tehničko lice davaoca garancije.
Kupac je dužan da prilikom reklamacije priloži ispravno popunjen i overen garatni list i račun.
Garatni list je nevažeći ako nema datum i ako nije popunjen i ako nije overen od strane prodavca u trenutku prodaje.
Kupac je u obavezi da obezbedi originalnu ambalažu sa svim pripadajućim delovima da bi se reklamacija uvažila, ukoliko je tako na garatnom listu naznačeno. Ukoliko ambalaža nije originalna rizik i troškove oštećenja prilikom transporta do ovlašćenog servisa snosi kupac.

Prava potrošača

Ova garancija se daje krajnjem korisniku (kupac) u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i ukoliko isporučena roba nije saobrazna ugovoru, kupac ima pravo da zahteva da se nesaobraznost ukloni bez naknade. Ova garancija i navedena prava kupca ni na koji način ne utiču na ostala prava kupca koja on ima prema Zakonu o zaštiti potrošača Republike Srbije važećim na dan kupovine proizvoda i drugim relevatnim imperativnim propisima Republike Srbije.
Uslovi garancije:
Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

Ako je došlo do mehaničkog ili hemijskog oštećenja
Ako je uređaj korišćen mimo predviđenih radnih parametara (vlaga, temperatura, prašina, električno napajanje itd.)
Ako je uređaj nesavesno korišćen
Ako je izvršeno servisiranje/softversko podešavanje uređaja mimo ovlašćenog servisa
Ako je uređaj bio pod preteranim radnim opterećenjem (uređaj namenjen kućnoj upotrebi korišćen u profesionalne svrhe)
Ako je korišćen neoriginalni potrošni materijal ili dodatna oprema (toneri, mastila, baterije, punjači itd:)
Ako se radi o potrošnom materijalu koji se troši, haba u redovnoj upotrebi proizvoda, tu spadaju toneri, drum kasete, mastila, gumice za transport papira, i sve ostalo što proizvođač deklariše kao potrošni materijal ili potrošne delove.

Garancija

Kontakt