Uslovi garancije

Garantni rok po?inje da te?e od trenutka kupovine od strane prvog krajnjeg korisnika. Trajanje garancije je nazna?eno na prvoj stranici garantnog lista. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe 24 meseca od kupovine robe. Za robu ?iji je period saobraznosti dui od 24 meseca, prodavac izdaje garantni list dobavlja?a. Garancija vai na teritoriji Republike Srbije na lokaciji ozna?enoj na garatnom listu.

Prodavac garantuje da ?e ure?aj ispravno funkcionisati u skladu sa svim navedenim tehni?kim podacima i osobinama u garatnom roku. U slu?aju opravdane reklamacije u garatnom roku ure?aj ?e biti popravljen u ovla?enom servisu u roku ne duem od 45 dana od dana prijema ure?aja od krajnjeg korisnika (kupca) na navedenoj lokaciji. Zamenu ure?aja vrimo u slu?ajevima kada se ure?aj ne moe popraviti. Davalac garancije preuzima na sebe trokove otklanjanja kvara i trokove rezervnih delova.

Mobil sistem ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke i programe na telefonima koji se servisiraju niti eventualne direktne ili indirektne gubitke/trokove nastale usled gubitka podataka. Tablet ili mobilni telefon se vra?a u prvobitno (fabri?ko) stanje sa licenciranim operativnim sistemom ili bez operativnog sistema. Zamenjeni neispravni delovi prelaze u vlasnitvo davaoca garancije.

Ure?aji sa LCD ekranom ne podleu zameni u garatnom roku ukoliko imaju nekoliko neispravnih piksela po specifikaciji proizvo?a?a. Svi ure?aji sa LCD ekranom minimalno zadovoljavaju klasu II po ISO 13406-2 standardu. Smatra se da ovakvi ure?aji zadovoljavaju saobraznost robe po ?lanu 51. Ta?ka 3. Zakona o zatiti potroa?a Republike Srbije (Slubeni glasnik Republike Srbije broj 73/2010). Dobijanjem ovog garatnog lista smatra se da je kupac upoznat i saglasan sa svim detaljima garantnih uslova.

Za eventualne sporove vezane za ovu garanciju nadlean je sud u Boru.

Obaveze kupca

Kupac je obavezan da prilikom kupovine proveri kompletnost i fizi?ku neote?enost ure?aja.
Kupac je obavezan da se striktno pridrava uputstva za upotrebu.
Kupac je duan da obezbedi normalne radne uslove za ure?aj (temperature, praina, vodena para, napajanje itd.) koji se mogu o?ekivati za rad istih i sli?nih ure?aja. U slu?aju nepoznavanja ovih uslova kupac moe konsultovati tehni?ko lice davaoca garancije.
Kupac je duan da prilikom reklamacije priloi ispravno popunjen i overen garatni list i ra?un.
Garatni list je nevae?i ako nema datum i ako nije popunjen i ako nije overen od strane prodavca u trenutku prodaje.
Kupac je u obavezi da obezbedi originalnu ambalau sa svim pripadaju?im delovima da bi se reklamacija uvaila, ukoliko je tako na garatnom listu nazna?eno. Ukoliko ambalaa nije originalna rizik i trokove ote?enja prilikom transporta do ovla?enog servisa snosi kupac.

Prava potroa?a

Ova garancija se daje krajnjem korisniku (kupac) u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i ukoliko isporu?ena roba nije saobrazna ugovoru, kupac ima pravo da zahteva da se nesaobraznost ukloni bez naknade. Ova garancija i navedena prava kupca ni na koji na?in ne uti?u na ostala prava kupca koja on ima prema Zakonu o zatiti potroa?a Republike Srbije vae?im na dan kupovine proizvoda i drugim relevatnim imperativnim propisima Republike Srbije.
Uslovi garancije:
Garancija ne vai u slede?im slu?ajevima:

Ako je dolo do mehani?kog ili hemijskog ote?enja
Ako je ure?aj kori?en mimo predvi?enih radnih parametara (vlaga, temperatura, praina, elektri?no napajanje itd.)
Ako je ure?aj nesavesno kori?en
Ako je izvreno servisiranje/softversko podeavanje ure?aja mimo ovla?enog servisa
Ako je ure?aj bio pod preteranim radnim optere?enjem (ure?aj namenjen ku?noj upotrebi kori?en u profesionalne svrhe)
Ako je kori?en neoriginalni potroni materijal ili dodatna oprema (toneri, mastila, baterije, punja?i itd:)
Ako se radi o potronom materijalu koji se troi, haba u redovnoj upotrebi proizvoda, tu spadaju toneri, drum kasete, mastila, gumice za transport papira, i sve ostalo to proizvo?a? deklarie kao potroni materijal ili potrone delove.